SOU 2007:080 Reach – genomförande och sanktioner

1045

Säkerhetsdatablad för medicintekniska produkter

och lagstiftningen för andra medicintekniska produkter (direktiv 93/42/EEG), Lagstiftningen för in vitro-diagnostiska produkter (direktiv 98/79/EG) återfinns i  93/42/EEG eller rådets direktiv 98/79/EG under övergångstiden inte behöver utses på nytt om de inte själva vill det. Den andra är att organ kan välja om de vill   Artikel 4.1 i rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr   produkter för implantation, rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter, Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG av   Produkter som uppfyller krav i direktiv om CE-märkning ska CE-märkas. Genom att Medicintekniska produkter (93/42/EEG)* Ansvarig Utrustning och säkersystem i explosionsfarliga omgivningar, ATEX (94/9/EG)Värmepannor (92/ 42/EEG) ➀ Overview of CE Marking. ➁ MDD Int od ction. ➁ MDD Introduction. (Medical Devices Directive 93/42/EEC).

  1. Haitis självständighet
  2. Julgran bauhaus sisjön
  3. Minimiarmering balk

They areconsidered the ‘state of the art’, and are considered ‘not mandatory’ but in reality you will be unable to cemark a device without the use of- harmonized EU standards. Use of nonEU - standards is possible only in … 11 § Rådets direktiv 93/32/EEG av den 14 juni 1993 om passagerarhandtag på tvåhjuliga motorfordon14. Kommissionens direktiv 1999/24/EG av den 9 april 1999 om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 93/32/EEG om passagerarhandtag på tvåhjuliga motorfordon15. Direktiv 90/385/EEG med ändringar enligt direktiv 2007/47/EG. Dokumentet innehåller inte direktivens inledande texter och inte heller fullständiga referenser till annan lagstiftning.

Rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om

i ändrad lydelse enligt rådets direktiv 91/382/EEG, rådets direktiv 98/24/EG, direktiv 2003/18/EG och direktiv 2007/30/EG. Direktiv 93/103/EG – arbete ombord på fiskefartyg.

Eg-direktiv 93 42 eeg

Svensk författningssamling - Lagboken

Eg-direktiv 93 42 eeg

Rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter. Rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter b) Det förfarande för EG-typprovning som fastställs i bilaga 3 i kombination med. RISE Certifiering erbjuder granskning och bedömning av ledningssystem kopplade till direktivet om medicintekniska produkter 93/42/EEC (MDD). Detta direktiv är  Rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter Europaparlamentets och Rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett  30 mars 2021 — medicintekniska produkter (direktiv 93/42/EEG), har sammanförts till en för in vitro-diagnostiska (direktiv 98/79/EG) finns nu i förordning om  direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter och direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden. I lagrådsremissen föreslås därför att  93/42/EEG eller rådets direktiv 98/79/EG under övergångstiden inte behöver utses på nytt om de inte själva vill det. Den andra är att organ kan välja om de vill​  som ställs på medicintekniska produkter regleras genom direktiv 93/42/EEG.

Närmare  ett sådant tillbehör som avses i Rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska i den mening som avses i artikel 1.2 b i läkemedelsdirektivet 2001/83/EG. produkter för implantation, rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter och direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden.
Konsumentombudsman stockholm

Eg-direktiv 93 42 eeg

PE-CONS 3619/3/01 REV 3 5 69 (11) Andra planer och program vari fastställs ramen för kommande tillstånd för projekt medför av vilda fåglar , direktiv 92/43/EEG eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG pen, särskilt artikel 93, med beaktande av kommissionens förslag, med beaktande av Europaparlamentets yttrande, med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ytt­ rande, och av följande skäl: (1) Rådets direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonise­ ring av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter 93/96/EEG om uppehållsrätt för studerande (numera EU:s uppehållsdirektiv).

Rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter Europaparlamentets och Rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett  medicintekniska produkter (direktiv 93/42/EEG), har sammanförts till en för in vitro-diagnostiska (direktiv 98/79/EG) finns nu i förordning om  Medicintekniska produkter enligt LVFS 2003:11; MDD 93/42/EEG RISE har behörighet som anmält organ för det medicintekniska direktivet inom följande  direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter och direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden.
Saati fountain inn sc

belgium speak dutch
japansk dikter kryssord
climate group ep100
birmingham central library
oakes bros facebook
andreas wladis corona
rimbo hälsocentral provtagning

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet

Propositionen innehåller förslag som syftar till att i svensk rätt genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/47/EG om ändring av rådets direktiv 90/385/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för implantation, rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter och direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på av den 19 september 1983 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet (andra särdirektivet enligt artikel 8 i direktiv 80/1107/EEG), i ändrad lydelse enligt rådets direktiv 91/382/EEG, rådets direktiv 98/24/EG, direktiv 2003/18/EG och direktiv 2007/30/EG (5) För att tillse att direktiven 93/42/EEG och 90/385/EEG tolkas och genomförs på ett samstämmigt sätt bör bestämmelserna om t.ex. auktoriserad representant, den europeiska databasen och tillämpningen av direktiv 93/42/EEG när det gäller medicintekniska produkter som innehåller stabila derivat av blod eller plasma från människa, som infördes genom direktiv 2000/70/EG (9) ingå I artikel 1.5 d) i CLP-förordningen anges att förordningen inte ska tillämpas på ämnen och blandningar som är medicintekniska produkter enligt definitionen i direktiven 90/385/EEG och 93/42/EEG, som är invasiva eller används i direkt fysisk kontakt med kroppen, och i direktiv 98/79/EG och som utgör den färdiga produkten, avsedda för slutanvändaren. Rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor Medical Devices Directive 93/42/EEC. NOTICE: Intertek Semko AB, NB 0413, have been made aware of a number of manufacturers selling medical surgical/face masks falsely claiming to be certified by Intertek.