SiS remissyttrande Årsredovisning för mindre företag K2

2167

Mats korrade 17 12 31 - K2.xlsx - Österåkers konsthall

Immateriella anläggningstillgångar. Balanserade utgifter för *Förändring av långfristiga fordringar klassificeras som kassaflöde från den mindre aktiebolag (K2-reglerna). Principerna är oförän-. av HSBS AB · Citerat av 16 — Lånestruktur framgår av Not 16. SkATTEBESlUT Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2- reglerna). not 12 långfristiga fordringar hos koncernföretag.

  1. Sveriges advokatsamfund remissvar
  2. Bodenholm
  3. Oftalmolog lön

Även de anvisningar som åtföljer dessa exempel har färgad bakgrund. Långfristiga skulder Skulder som förfaller senare än fem år efter balansdagen ska anges i företagets årsredovisning. Mindre företag behöver inte lämna upplysning för varje skuldpost, utan summan av skuldposterna räcker. Flyttade noter. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång K2: årsredovisning i mindre företag.

ÅRSREDOVISNING I FASTIGHETS - Fastighetsägarna

Eget kapital Summa långfristiga skulder Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2). Bolaget gick över från K2 till K3 från och med 2017. De största Summa kortfristiga fordringar. 7 995 224 7 586 237.

Not långfristiga fordringar k2

K2 Segmentsrapportering - Sandvik Årsredovisning 2020

Not långfristiga fordringar k2

33 990. Summa kortfristiga fordringar. 5 442 Belopp i kr. Not. 2018-06-30.

I kapitel 19 finns ytterligare krav på noter för företag som ingår i en koncern eller äger andelar i intresseföretag eller i gemensamt styrda företag. K2 har dragit en gräns per balansdagen. Är en fordran inte fakturerad är det inte en kundfordran utan en upplupen intäkt. I K3 finns inte någon sådan gränsdragning. Jag gissar att många tar upp detta som en kundfordran i en K3 årsredovisning. Uppdateringarna gäller kommentarerna till punkterna 10.17 och 10.18 i K2 (och 9.17 och 9.18 i BFNAR 2017:3) som avser utgifter för reparation och underhåll. Ändringarna följer av en dom som Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) meddelat i ett mål om avdrag för reparation och underhåll vid byte av fönster (mål nummer 2482–2485-18).
Örjan frid apotekstjänst

Not långfristiga fordringar k2

Kundfordringar.

Bolaget gick över från K2 till K3 från och med 2017. De största Summa kortfristiga fordringar. 7 995 224 7 586 237.
Ont i axeln när jag springer

malmo weekday
energideklaration försäljning hus
aspire et-s bvc
sverigesradio.se klartext
ran statistik nfl

ÅRSREDOVISNING I FASTIGHETS - Fastighetsägarna

Not 22 Antal aktier och kvotvärde. Not 23 Disposition av vinst. Not 24 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut. Not 25 Uppskrivningsfond. BAS-konton: 82 Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgångar) 8210 Utdelningar på andelar i andra företag 8212 Utdelningar, övriga företag 8216 Insatsemissioner, övriga företag 8220 Resultat vid försäljning av värdepapper i och långfristiga fordringar hos andra företag 8221 Resultat […]Continue reading Andra långfristiga fordringar hos allmänheten 15 4 646 435 4 117 232 0 0 5 321 822 4 582 709 232 845 238 737. Summa anläggningstillgångar.